9 Star Human Victory

9 Star Human Victory
Menjadi Pemenang yang Bermartabat

Program 9 Star Human Victory didesain khusus untuk menghadapi segala bentuk problematika hidup (termasuk dari diri sendiri) dan menjadi pemenang untuk itu.

9 aspek Himan Victory dalam program ini, masing masing berkaitan langsung dengan ayat ayat / Surat Al Qur an atau doa para nabiyulah yang masyhur.

Aspek 1,
Kesucian dan Keperkasaan serta Keselamatan Total
Aspek 2,
Sumber Kekuatan Badar Al Haq
Aspek 3,
Mendapatkan Pertolongan dan Perlindungan
Aspek 4,
Pemberantas segala Kebatilan, Penegak Al Haq dan Nasib Baik.
Aspek 5,
Pendinding
Aspek 6,
Ketenangan, Kebranian dan Hadirnya tentara Allah SWT
Aspek 7,
Melenyapkan dan Meniadakan,
Termasuk ayat ayat Syifa.
Aspek 8,
Untuk Kemenangan Hakiki,
Aspek 9,
Berserah diri pada Allah, semuanya dikembalikan pada Allah SWT.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

(1) KESUCIAN DAN KEPERKASAAN SERTA KESELAMATAN TOTAL
(a) “Bismillahilladzi La Yadhurru Ma’asmihi Syai’un fil Ardhi wa Laa fis Sama’i wa Huwas Sami’ul ‘Alim.” Artinya:
“Dengan nama Allah Yang bersama NamaNya sesuatu apa pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Medengar lagi maha Mengetahui.”

(b) Subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun
Artinya :
Maha suci Tuhan-mu, Tuhan yang Mempunyai keperkasaan 

(c) AYAT BENTENG
Surat Al-Baqarah ayat 255:
Surat Yusuf Ayat 64:
Surat As-Soffat ayat 7:
Surat Al-Hijir Ayat 17:
Surat Fussilat Ayat 12:
Surat At-Toriq Ayat 4:
Surat Al-Buruj Ayat 12-22:

(d) AYAT 33
menurut pedoman Syeikhul Mu’min, yaitu sbb :

No Surat Ayat Jumlah
1 Al Baqarah 1 – 5 5
2 Al Baqarah 255 – 257 3
3 Al Baqarah 284 – 286 3
4 Al A’raf 54 – 56 3
5 Al Israa 110 – 111 2
6 Ash Shaaffat 1 – 10 10
7 Ar Rahman 33 – 35 3
8 Al Hasyr 21 – 24 4
Jumlah 33 ayat

(2) SUMBER KEKUATAN
(2.1) Bismilahi tawakaltu Allalahu Lahaula wa ala quwwata illabilahil aliyyil adzhim
Artinya:
‘Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.:

(2.2) Surat Al Hadid

(3) MENDAPATKAN PERTOLONGAN DAN PERLINDUNGAN
Hasbunallah wanikmal wakil huwa mawlakum fani:mal maula wani’mal nashir
Artinya :
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung
Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”

(4) PEMBERANTAS BATIL, PENEGAK AL HAQ DAN NASIB BAIK
Wa qul jā`al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahụqā
Terjemah Arti:
Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

(5) PENDINDING
(a) Yasin 9
Wa ja ‘alna min baini aidiihim saddaw wa min khaolfihim saddan fa aghsyainaahum fahum la yubshiruun

  • Dan Kami adakan di hadapan mreka dinding dan di blakang dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mreka shingga mreka tidak dapat melihat.

(b) Al Baqarah, 18*
Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun(a);
Artinya :
Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar),

(c) Surat Muhammad ayat 23*
Aji Gelap Sayuta
Ulā`ikallażīna la’anahumullāhu fa aṣammahum wa a’mā abṣārahum
Artinya :
Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.

(d) lā tudrikuhul-abṣāru wa huwa yudrikul-abṣār, wa huwal-laṭīful-khabīr
(Al Anam 102)
Artinya :
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti.

(6) KETENANGAN – KEBERANIAN DAN HADIRNYA TENTARA ALLAH

(a) Huwal-ladzii anzalassakiinata fii quluubil mu’miniina liyazdaaduu iimaanan ma’a iimaanihim walillahi junuudus-samaawaati wal ardhi wakaanallahu ‘aliiman hakiiman .

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan, ke dalam hati orang-orang Mukmin, supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana,” – (QS.48:4)

(b) walillaahi junuudu alssamaawaati waal-ardhi wakaana allaahu ‘aziizan hakiimaan
Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Qur’an Al-Karim Surah Al-Fath [48] : ayat 7)

(c) Wa inna jundana lahumul galibun
“Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.” (Al-Qur’an Al-Karim Surah Ash-Shaaffaat [37] : ayat 173)

(d) tsumma anzalallaahu sakienatahuu ‘alaa rosuulihii wa ‘alal mu’miniena wa anzala junuudan lam tarawhaa wa ‘adzdzabal ladziena kafaruu wa dzaalika jazaa’ul kaafirien Q.S(9) At-Tawbah : 26,
artinya :
“kemudian Allah menurunkan ketenanganNya kpd RasulNya dan kpd orang2 yg beriman dan (Allah) menurunkan tentara yg kalian tidak melihatnya dan Allah akan mengazab orang2 kafir dan begitulah balasan bagi orang2 kafir itu.”

(7) MELENYAPKAN DAN MENIADAKAN
(a) Yasin 58
In kaanat illaa shoihataw waahidatan faidzaa hum khoomiduun
Artinya :
– Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka tiba tiba mreka semuanya mati.

(b) Yasin 82
Innamaaa amruhuu idzaa arooda syai-an ayyayaquula lahuu kun fa yakun
Artinya :
– Ssungguhnya keadaan-Nya apabila Dia mnghendaki sesuatu hanyalah brkata kepadanya: “Jadilah!” Maka trjadilah ia.

(c) QS. Al Ankabut : 57
Kullu Nafsin Dzaiqotul Maut tsuma ilaina turjaun”.
Artinya :
Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.

(d) Penyembuhan / ayat ayat Syifa
Ayat2 Syifa :

  • Surah At – Taubah ( Ayat 14 )
  • Surah Yunus ( Ayat 57 )
  • Surah An – Nahl ( Ayat 69 )
  • Surah Al – Isra’ ( ayat 82 )
  • Surah Asy – Syu’ara’ ( Ayat 80 )
  • Surah Al – Fussilat ( Ayat 44 )

(8) UNTUK KEMENANGAN HAKIKI
Tabārakallażī biyadihil-mulku wa huwa ‘alā kulli syai`ing qadīr
Arti :
Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Surat Al Fath ayat 1
innā fataḥnā laka fat-ḥam mubīnā
Terjemah Arti:  
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata,

(9) BERSERAH DIRI PADA ALLAH, SEMUANYA DIKEMBALIKAN KE ALLAH

(a) Siapapun yang menyerang, baik nyata / fisik maupun tidak nyata / non fisik, maka otomatis dirinya kaku beku tidak bisa apa apa, hanya bisa disembuhkan oleh navigator Badar Al Haq

(b) Jika menyerang fisik dan non fisik, bisa kaku beku atau mental dengan sendirinya, makin keras dan kuat energi dirinya dalam menyerang maka makin keras mentalnya.

(c) Untuk pembelajaran bagi yang menyerang fisik, dirinya dibikin lemah tak berdaya dan bisa diangkat jarak jauh dan di pantek dimanapun seperti didinding dll.

(d) Siapapun yang menyerang, sejahat apapun mendadak. membatalkan diri dan dirinya otomatis lemas dan tunduk.

(e) Fa sub-ḥānallażī biyadihī malakụtu kulli syai`iw wa ilaihi turja’ụn
Terjemah Arti:
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

(f)
Menjadikan pribadi yang rendah hati, iklash, pandai bersyukur, cerdas, kreatif, inovatif, tangguh, kuat lahir batin dan berani

(g) Energi yang terbentuk membentuk medan energi dengan daya jangkau / jarak radius sesuai dengan kualitas energinya serta bermanfaat segala kebaikan dan kebajikan untuk sesama, mahluk hidup dan alam

[(h) Meningkatkan frekuensi dan dimensi alam jati diri untuk diri dan sekelilingnya sejauh daya jangkau kemampuan masing masing.

[(11) Meningkatkan Power jati diri dan memperkuat Power fisik dan Power ruhani.

Manfaat luas diantaranya :
(1) Perlindungan dan dihindarkan dari petir
(2) Perlindungan dan dihindarkan dari hujan badai, angin topan / puting beliung
(3) Perlindungan dan dihindarkan dari air bah mendadak / banjir bandang / tanah longsor
(4) Perlindungan dan dihindarkan dari kemacetan / kecelakaan lalu lintas yang mendadak / tidak wajar
(5) Perlindungan dan dihindarkan dari kejahatan fisik pada waktu terjadi kemacetan, banjir bandang dan tanah longsor serta hujan badai.
(6) Perlindungan dan dihindarkan dari bahaya binatang buas dan berbisa
(7) Dan hal lainnya yang sifatnya segala sesuatu membahayakan diri dan yang tidak diinginkan serta segala sesuatu yang tidak baik menurut Allah SWT.
(8) Membersihkan dan menyucikan jiwa
(9) Kemampuan Self Healing (Ruqyah mandiri) terhadap penyakit medis dan non medis, fisik dan non fisik
(10) Kemampuan sebagai Healer baik tatap muka maupun jarak jauh
(11) Mempunyai kemampuan transfer energi perlindungan terhadap orang lain / keluarga sampai dengan radius 3 km (kelas energi positif)

Prasyarat Program :
(1) Detox Jiwa
(2) Human Center
(3) Higher Self /Jati diri Ruh
(4) LivingOnAlHaq Network / PIN

Pilihan Kekuatan
(1) Hanya untuk diri sendiri
(2) Bisa diwariskan ke turunan / handai taulan / siapa saja, asal ybs minimal ikut Detox Jiwa.
Catatan :
Jika tidak ikut detox jiwa tetap efektif namun tidak optimal.

Konsultasi, Info dan Pendaftaran :
(1) Mas E, 082310444747
(2) Mas D, 085225108000
(3) Mas N, 085722148070
(4) Herman, 085254125748

Demikian, semoga bermanfaat.
Salam Allahu Robbi.

Lereng Gunung Gede,
Selasa, 23 Februari 2021